Nói chuyện với sinh viên lớp cao học RMIT về chủ đề phát triển bền vững

Ngày cuối tuần đi nói chuyện về chủ đề bền vững với các bạn lớp cao học chương trình kinh doanh quốc tế ĐH RMIT. Rất nhiều câu hỏi thẳng, mang tính thời sự về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, lợi nhuận, con người và phát triển bền vững trong thế giới… Read more Nói chuyện với sinh viên lớp cao học RMIT về chủ đề phát triển bền vững

CSV – Chiến lược Tạo Giá trị Chung cho doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp chú trọng hơn đến việc định hướng các hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội của mình theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDGs) như xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao sức khỏe… Read more CSV – Chiến lược Tạo Giá trị Chung cho doanh nghiệp

Nói chuyện về phát triển bền vững với sinh viên ngành truyền thông ĐH RMIT

Hôm qua tôi có dịp chia sẻ lại cho các bạn sinh viên chuyên ngành truyền thông ĐH RMIT về chủ đề phát triển bền vững, cách tiếp cận về phát triển bền vững, thế nào là tài trợ/quyên tặng, quy trình thông thường ra sao. Các bạn cần quan tâm vấn đề gì khi… Read more Nói chuyện về phát triển bền vững với sinh viên ngành truyền thông ĐH RMIT