Kinh tế thị trường kiểu con khỉ

King Kong là tên một con ác thú khổng lồ giống loài khỉ đột được hư cấu trong nhiều loại tác phẩm, đặc biệt là điện ảnh. King Kong nổi tiếng khắp thế giới từ bộ phim cùng tên năm 1933, sau đó bộ phim này được làm lại vào năm 1976 và 2005.