Categories
Quản lý danh tiếng

Nguy cơ đối với danh tiếng công ty trên mạng xã hội

Không thể phủ nhận vai trò và sức mạnh của mạng xã hội trong cuộc sống cũng như trong hoạt động kinh doanh. Lợi ích của mạng xã hội đem lại cho doanh nghiệp là vô cùng to lớn.

Khuất Quang Hưng