Báo chí

Dưới đây là danh sách một số phát biểu và bài trả lời phỏng vấn của tôi trên các phương tiện truyền thông trong nước về truyền thông chiến lược, xử lý khủng hoảng, quản trị danh tiếng, mạng xã hội và các vấn đề liên quan đến chính sách.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc yêu cầu về thông tin xin vui lòng liên lạc với tôi.

Quản trị Danh tiếng – Xử lý Khủng hoảng – Truyền thông Chiến lược

Chính sách