Xử lý khủng hoảng: Facts or F*ck?

Bộ trưởng xử lý khủng hoảng

Tôi đang thấy một vị Bộ trưởng trở thành tâm điểm của những cơn bão dư luận trên cả truyền thông chính thống và không chính thống. Tôi đang thấy có nhiều người, nhiều chuyên gia đang xử lý khủng hoảng bằng cách đem lý lẽ, dữ kiện ra biện minh cho vị Bộ trưởng này. […]

Đọc tiếp

10 chiến lược thao túng đám đông bằng truyền thông

Avram Noam Chomsky (1928) là một nhà ngôn ngữ học, triết học, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng. Ông đã tổng kết mười phương cách để thao túng đám đông nhằm ngu dân, phân tán sự chú ý của công chúng vào các vấn đề chính trị xã hội quan trọng.

Đọc tiếp

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!